Lahden Rudolf Steiner –koulun lukion järjestyssäännöt

 

Tarkoitus ja soveltaminen

 

Järjestysääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella ja kouluajalla. Kouluajalla tarkoitetaan oppitunteihin, välitunteihin, ruokailuun, juhliin ja erilaisiin tapahtumiin käytettävää aikaa.

 

Koulualueen muodostavat koulurakennukset tontteineen.

 

Järjestyssääntöjen rikkomisen seuraamukset määritellään lukiolaissa ja tarkemmin opetussuunnitelmassa.

 

Opiskelijan oikeudet

 

 • Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.
 • Opiskelijalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä.   
 • Opiskelijalle pitää ilmoittaa hyvissä ajoin, jos lukujärjestys muuttuu.
 • Opiskelijalla on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

 

Opiskelijan velvollisuudet

 

 • Jokaisella on velvollisuus toimia koulussa niin, että se edistää turvallisuutta. Opettajien antamien ohjeiden ja koulun sääntöjen tarkoitus on taata koulutyön turvallinen sujuminen ja siksi niitä on noudatettava.
 • Havaitessaan turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, on siitä ilmoitettava koulun henkilökunnalle.
 • Minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä ei sallita. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on omasta puolestaan tuettava koulun yhteishenkeä sekä tarjottava apuaan ja tarvittaessa pyydettävä opettajia apuun kiusaamista tai muita ongelmia kohdatessaan.
 • Koulutyö alkaa lukujärjestyksen mukaisesti.
 • Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Jos opettaja ei ole saapunut tunnille kymmenen minuutin kuluessa sen alkamisesta, on opiskelijoiden tiedusteltava asiaa opettajainhuoneesta tai kansliasta.
 • Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, opettaja voi vapauttaa oppilaan tunnilta.
 • Kaikki poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa kouluun palaamisen jälkeen. Muussa tapauksessa poissaolo katsotaan luvattomaksi. Poissaoloista tulee alle kahdeksantoistavuotiaalla olla terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Yli kahdeksantoistavuotias voi selvittää alle neljän tunnin poissaolonsa itse. Yli neljän tunnin poissaoloista myös täysi-ikäiseltä vaaditaan terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Poissaoloja voi olla yhdeltä kurssilta 4 x 45 min. Jos poissaolot ylittävät neljän tunnin rajan, kurssi voi jatkua vain mikäli kaikki poissaolot ovat hyväksytysti selvitettyjä.
 • Luokanohjaaja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon, mutta poissaolot korvaavista tehtävistä tulee sopia jokaisen aineenopettajan kanssa erikseen. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää opettajakunta.
 • Opiskelijalla on velvollisuus korvata koulun tai toisen henkilön omaisuudelle tahallaan tai piittaamattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Opiskelija  on myös velvollinen puhdistamaan ja järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.

      

 

     Hyvät toimintatavat

 

 • Koulussa pukeudutaan asianmukaisesti koulun toimintoihin sopivalla tavalla ja muut huomioon ottaen.
 • Luokkiin eikä ruokalaan tulla ulkovaatteissa.
 • Luokan sekä ruokalan tulee olla siisti tunnin ja ruokailun jälkeen. Ruokalassa tulee noudattaa kiireettömyyttä ja hyviä tapoja.
 • Opiskelijat poistuvat luokista välituntien ajaksi.
 • Muista henkilöistä ei saa ottaa kuvia ja videoita eikä julkaista niitä ilman heidän suostumustaan.
 • Kaikkien elektronisten laitteiden käyttö tai esillä pitäminen on oppitunnin ja ruokailun aikana kielletty ilman opettajan lupaa.
 • Plagiointi ja lunttaus ovat kiellettyä. Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen henkilön tuottaman materiaalin (esimerkiksi tekstin, kuvan, videon) lainaamista ilman, että alkuperäistä tekijää ilmoitetaan.
 • Kaikki koulussa toimivat pitävät huolta kouluympäristön siisteydestä, käsittelevät hyvin koulun omaisuutta sekä kunnioittavat muiden omaisuutta. Jokainen vastaa jälkiensä siivoamisesta roskatessaan.
 • Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on opiskelijan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
 • Opettajilla ja koulun henkilökunnalla on oikeus poistaa oppilaalta häiriötä aiheuttava tai turvallisuutta vaarantava esine.
 • Koulualueella on huomioitava kaikkien alueella olevien ja liikkuvien turvallisuus.
 • Kouluun ei ole lupa tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä.
 • Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kiellettyä koulualueella ja kouluaikaan.

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien kanssa. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan ja ne käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi.

 

Lukion järjestyssäännöt