Lukion koulukohtaisten opintojaksojen sisällöt

Valtakunnallisten kurssien sisällöt, kts. lukio -> opetussuunnitelma

Äidinkieli 11 Sanataide

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta ja kielen taiteellisesta merkityksestä syvenee. Perehdytään erityisesti lyriikkaan. Harjoitellaan omien kaunokirjallisten tekstien tuottamista.


Kemia 6 Suolat, hapot ja emäkset

Suolan esiintyminen ja ominaisuudet. Liukeneminen ja kiteytyminen. Kiteiden kasvattaminen. Suolan valmistus. Hapot ja emäkset. Indikaattorit ja happamuusaste. Neutralointi. Suolojen reaktioita. Metallikemia ja elektrolyysi.


Biologia 6 Lapin leiri

Kurssilla tutustutaan luontolähtöisesti leirikohteen erityispiirteisiin kokemuksellisuutta korostaen. Leiri on noin viikon mittainen, järjestetään 10. luokan oppilaille ja merkittävä myös ryhmäytymisen kannalta.


Musiikki 5 Musiikin historia

Perehdytään länsimaisen musiikin kehitykseen vanhoista sivistyskansoista antiikin Kreikan kautta keskiajalle ja edelleen 1900-luvulla tapahtuneeseen tonaalisuuden murrokseen asti.


Kuvataide 5 Antiikin kulttuurin ja taiteen intensiivikurssi

Antiikin kulttuuri ja mytologia keskittyen Kreikan kulttuuriin, Antiikin kulttuurin ilmeneminen eri elämänalueilla, mm. uskonnossa, filosofiassa, eri taidemuodoissa ja ruumiinkulttuurissa.
Esiinnousseiden teemojen työstäminen kuvataiteen keinoin.


Eurytmia 1

Kerrataan vanhojen kulttuurien elekieltä, Muinaisgermaanien ja Kalevalan alliteraatio vahvana liikehahmotuksena. Analysoidaan liikettä kolmelle eri alueelle: tunne, tahto ja ajatus. Musiikissa painotetaan melodisuuden kokemista ja ilmaisua.

Eurytmia 2

Väri liikedynamiikkana ja muotona. Omakohtainen, subjektiivinen kokemus tai ajatusmäärittely tekstin ja liikeilmaisun lähtökohtana. Kokonaisuuksien hahmottaminen prosesseina. Duuri- , molli- sekä riitasointu. Sisäistämisestä liikkeeseen.


Tekstiilityö 1 Kudonta

Tutustutaan kangaspuiden toimintaan ja kudotaan itse suunniteltu matto.


Draama 1

12. luokalla valmistetaan yhteisesti näytelmä.
Näyttämöilmaisu kehittäminen ja toteuttaminen: puheilmaisu, äänen käyttö, mimiikka, liike, vuorovaikutus vastanäyttelijän ja yleisön kanssa, roolihahmon olemuksen ”haltuunotto”, näytelmän osa-alueet (mm. ohjaus, dramatisointi, puvustus, lavastus, maskeeraus, musiikki, valo- ja äänimaailma), esiintymiskokemus ja ryhmätyöskentely saa mahdollisuuksia lisätä esiintymiskokemustaan ja kykyään työskennellä osana ryhmää.


Päättötyö 1

Oppilaat valmistavat 12. luokalla päättötyön valitsemastaan aiheesta. Aihe voi olla käytännöllinen tai teoreettinen, ja siitä tehdään kirjallinen ”tutkielma”. Sisältö kirjoitetaan käsin itse sidottuun kirjaan.

Elämänkaarikurssi 1

Kotitalous 1

Valitaan perinnejuhla jostakin vieraasta kulttuurista. Teemapäivän järjestämiseen kuuluu ruoan suunnittelu ja toteutus. Lisäksi esitelmä, jossa kerrotaan perinneruoan historiasta ja siihen vaikuttaneista kulttuuritaustoista, uskonnosta, maantieteellisestä sijainnista jne. 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit Lahden steinerlukiossa


Fysiikka 9 Luonnontieteen historia

Mekaniikan lakien löytäminen ja niiden vaikutus maailmankuvan kehitykseen. Geosentrinen ja heliosentrinen maailmankuva. Galileo Galilei, Tyko Brahe, Johannes Kepler, Isaak Newton. Fysiikan tutkimusmenetelmien esittelyä. Klassisen mekaniikan perusteet.


Projektiivinen geometria 1

Projektiivisen geometrian perusteet. Desarguesin, Papposin ja Pascalin lauseet. Platonin kappaleet. Kuutio-, oktaedri- ja tetraedrileikkaukset. Kultainen leikkaus. Muodonmuutokset.

Kotitalous 2

Mestarikurssi: sisältää esim. konvehtien valmistus, eri viljalajien jauhaminen ja niiden käyttö ruuanvalmistuksessa, grillaus, liekittäminen ym.

Tekstiilityö 2 Paperityö

Perehdytään paperiin keksintönä, sen historiaan, valmistukseen ja käyttöominaisuuksiin. Valmistetaan paperista ja pahvista erilaisia töitä esim. vihkoja ja kansioita. Kirjansidontaharjoituksia.

Kulttuurimatka 1

Arkkitehtuurikurssiin liittyvä 12. luokalla tehtävä kulttuurimatka johonkin eurooppalaiseen kulttuurikaupunkiin. Tutustutaan kaupungin kulttuurihistoriaan, erityisesti arkkitehtuuriin.


Arkkitehtuuri 1

Kurssin tarkoituksena on antaa oppilaille yleiskuva arkkitehtuurin kehityksestä eri kulttuurikausina antiikin Egyptistä ja nykyaikaan ja siitä, miten ihmisen kehitys heijastuu eri kulttuurikausien arkkitehtuurissa. Pääpaino on länsimaisen arkkitehtuurin kehityksen tarkastelussa.

Verkkokurssit

Verkkokurssien tarjoajat:

  • Otavan opiston verkko-opinnot 
  • Yksityiskoulujen liiton verkkokurssitarjotin

Verkkokurssien muodot

Verkkokurssit ovat monimuotokursseja (osa kontaktiopetusta, osa itsenäisesti).

Ilmoittautuminen

Verkkokursseille ilmoittaudutaan noudattaen ohjeita, jotka mainitaan kurssikohtaisesti. Kysy tarvittaessa opinto-ohjaajalta apua ilmoittautumiseen.


Verkkokurssin maksu

Verkkokurssin hinta on keskimäärin 140 euroa/kurssi
Lahden steinerkoulu korvaa kurssin opiskelijalle, kun kurssimaksu on anottu etukäteen opettajakunnalta ja se on pitänyt suorittaa verkossa seuraavista (tai muista painavista syistä) johtuen:
  • Kurssi on valtakunnallinen syventävä, eikä sitä tarjota Lahden steinerlukiossa lähiopetuksena.
  • Pitkä sairausloma on estänyt käymästä kurssin Lahden steinerlukion lähiopetuksena.
  • Muu pätevä syy.

Anomukseen on kirjattava syy, jonka perusteella Lahden steinerkoulu korvaa kurssin.
Jos kurssi jää kesken, kurssimaksua ei palauteta opiskelijalle.
Verkkokursseja voi suorittaa omakustanteisesti ilman edellä mainittuja syitä.

Kurssiarvosanat

Suoritetut kurssit siirretään normaalisti opiskelijan kurssisuoritteisiin (tarkista kurssien tarjoajien ohjeistuksesta arvosanan siirtokäytäntö).

Lukiodiplomit


Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.
Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain. Lukiodiplomin suorittamisen järjestäminen on lukiolle vapaaehtoista. Lukiodiplomit voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin. Lukiodiplomien suorittaminen on opiskelijalle vapaaehtoista.

Lahden steinerlukiossa on mahdollista suorittaa seuraavat lukiodiplomit:

  • Kotitalouden lukiodiplomi
  • Kuvataiteen lukiodiplomi
  • Liikunnan lukiodiplomi
  • Musiikin lukiodiplomi
  • Teatterin lukiodiplomi
Lisätietoja opinto-ohjaajalta tai rehtorilta.