Koepäivät 2017 - 2018

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/aikataulut


KÄYTÄNNÖN OHJEITA KIRJALLISIA KOKEITA JA SOVELTUVIN OSIN KUULLUNYMMÄRTÄMISEN KOKEITA VARTEN                                                              

KOETILAISUUTEEN SAAPUMINEN

Kirjallisiin kokeisiin osallistujien on oltava paikalla viimeistään kello 8.40. Koe alkaa klo 9.00. Kuuntelukokeissa viimeistään 15 minuuttia ennen ilmoitettua kokeen alkamisaikaa.

Mukana tulee olla kirjoitusvälineet, HB2-tasoinen lyijykynä, kumi, viivain ja äidinkielen kokeessa muste- tai kuulakärkikynä, eväät ja tarvittaessa lääkkeet (niistä tulee ilmoittaa valvojalle saliin mentäessä).

SALIIN MENEMINEN

Kokelaat laittavat eväänsä ja kirjoitusvälineensä käytävässä tarjottimelle, joita on käytävässä. Laukun voi viedä koesalin takaosaan. Omalle istumapaikalle saa tuoda vain kirjoitusvälineet (ei penaalissa) ja eväät. Eväät tulee olla läpinäkyvissä koteloissa tai kel­muissa, jugurttien ja juomapullojen tekstit pitää peittää teipeillä. Omia nenäliinoja ei saa tuoda mukanaan. Vaatteissa ei saa olla koeaineeseen liittyvää tekstiä. Laskimet ja taulukot on tarkastettu ja jaetaan kokeen alkaessa. (Ne on tuotava opettajan tarkastettavaksi opettajan ohjeiden mukaisesti hyvissä ajoin ennen koetta, jossa sellaisen käyttö on sallittua. Kokelaan tulee itse varmistaa laskimensa paristojen toimivuus.)  Matkapuhelimen vieminen saliin pidetään tutkintojärjestyksen rikkomisena, josta seuraamus on sama kuin vilpistä. Puhelimen voi jättää säilöön kansliaan (äänettömällä tai virta suljettuna). Kokelaat kutsutaan saliin yksitellen nimeltä ja osoitetaan istumapaikalle. Saliin mentyään kokelaan tulee odottaa tilaisuuden alkua omalla paikallaan. Rehtori/aineenopettaja voi antaa käyttäytymisohjeita sekä menettelytapaohjeita kokeen suorittamiseen.

KOETILAISUUDEN KULKU

Rehtori avaa koetilaisuuden, ottaa koetehtävät sinetöidystä kuoresta ja tehtävät jaetaan kokelaiden pöydille. Rehtori ilmoittaa kokeen alkamisesta, jonka jälkeen kokelaat saavat koskea tehtäväpapereihin. Kaikki tarvittavat ohjeet löytyvät tehtäväpaperista. Valvojat eivät saa antaa kokelaille koesuoritusta koskevia ohjeita.  Kokelas nostaa kätensä merkiksi valvojalle halutessaan lisää kirjoituspaperia. Kokelas ei saa lainata tai antaa mitään toiselle kokelaalle, saati puhua kenellekään muulle kuin valvojalle. Jos kokelas pudottaa tarvikkeitaan koesalissa, vain valvoja voi palauttaa ne asianomaiselle. Aikoessaan toilettiin kokelas nousee seisomaan ja menee valvojan luo luokan takaosassa. Valvoja saattaa kirjoittajia WC –käynneillä. Koesalista saa poistua vain yksi koke­las kerrallaan. WC-tilat tarkastetaan jokaisen käynnin yhteydessä. Tupakointitaukoja ei ole lupa järjestää. Koetilaan on varattu nenäliinoja, ensiaputarvikkeita, lääkkeitä tavallisimpia
sairaustapauksia varten sekä ylimääräisiä kirjoitustarvikkeita ja laskimia.

POISTUMINEN KOETILAISUUDESTA

Kokelas saa poistua aikaisintaan kello 12. Lähtiessään koetilaisuudesta kokelas palauttaa kaikki paperit päävalvojalle luokan etuosassa.

- numerolappu ojennetaan ensin

- optiset lomakkeet ja puhtaaksikirjoitetut arkit numerojärjestyksessä nimikirjoituksella, nimen selvennyksellä ja kokelasnumerolla varustettuina

- harjoitusarkit palautetaan nimellä, nimikirjoituksella, kokelasnumerolla varustettuina ja mitätöityinä yliviivaamalla ("henkselit")

- tyhjät, käyttämättömät, täysin puhtaat arkit palautetaan

- tehtäväarkit ja -vihkot palautetaan

Päävalvoja tarkastaa paperien järjestyksen ja kokelaan nimet ja merkitsee kellonajan pöytäkirjaan. Salista saa poistua vasta valvojan annettua siihen luvan. Kokelaat eivät saa keskustella joutuessaan mahdollisesti odottamaan vuoroaan palautuksessa eivätkä saa palata jonosta tekemään merkintöjä koetehtäviinsä. 

Päävalvoja päättää kirjoitustilaisuuden kello 15. Koeajan päättyessä lopetetaan kaikki kirjoittaminen välittömästi. Kokelas saa vielä tämän jälkeen lisätä nimen ja tehtävänumeron paperei­hin, mutta ainoastaan henkilökohtaisen valvonnan alaisena.

MYÖHASTYMINEN/SAIRASTUMINEN

Jos myöhästyt kokeesta, ilmoita siitä välittömästi puhelimitse mikäli mahdollista, ilmoittaudu rehtorille tai kansliassa, josta sinut ohjataan eteenpäin. Rehtori ratkaisee onko kokelaalla oikeutta päästä saliin. Tarvittaessa pyydetään ylioppilastutkintolautakunnalta ohjeita.

Myöhästyminen kuuntelukokeesta: ilmoita siitä välittömästi puhelimitse mikäli mahdollista, noudata saamiasi ohjeita, saavu kouluun pikimmiten. Kokeen suorittaminen saattaa olla mahdollista mikäli saavut kouluun ennen kuin muut lopettavat.

Jos sairastut välittömästi ennen koetilaisuuden alkua, ilmoita asiasta heti rehtorille tai koulun kansliaan puh. 0103 212 600. Kirjoitustilaisuus pyritään järjestämään koulun omien mahdollisuuksien mukaisesti koulun terveydenhoitotiloissa, kokelaan kotona tai sairaalassa. Koululle on toimitettava ensi tilassa kirjoituspäivänä päivätty lääkärintodistus, josta  on selkeästi käytävä ilmi, mistä sairaudesta on kyse, sairauden vaikeusaste ja ajankohta. Jos kokelas ei sairauden vuoksi voi osallistua kokeeseen, hän voi lääkärintodistuksen perusteella hakea lautakunnalta ilmoittautumisen mitätöintiä.

Alustavan arvostelun tulosta voit tiedustella henkilökohtaisesti aineopettajalta.

Katso ohjeet myös www.ylioppilastutkinto.fi -sivusta.